Παρουσίαση της Ένωσης

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ιδρύθηκε το 1980. Έχει σωματειακή μορφή, μέλη της είναι οι δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο έτη. Η Ένωση δραστηριοποιείται σε επιστημονικά και υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν τα μέλη της και το Ελεγκτικό Συνέδριο.